Đăng ký
 • Điều khoản sử dụng

  - Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa khách hàng và Bằng việc sử dụng phần mềm quanlyin, quý Khách hàng đồng ý với các điều kiện và điều khoản sau đây:
   
  - HT&Ecom sẽ có hiệu lực pháp lý và ràng buộc các bên thực hiện kể từ thời điểm khách hàng nhận được trả lời của HT&Ecom về việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng nêu trên.
   
  - Khách hàng phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho thời hạn sử dụng đã lựa chọn theo bảng giá Ht&Ecom đã cung cấp. Việc thanh toán phải được thực hiện trước khi khách hàng sử dụng dịch vụ. HT&Ecom có quyền thay đổi phí dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi cho là hợp lý. Việc thay đổi giá dịch vụ này sẽ được thông báo rộng rãi trên trang website, hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng.
   
  - Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về mọi thiết bị, dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với phần mềm.
   
  HT&Ecom không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng phần mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của khách hàng.
   
  - Khách hàng sẽ được cấp tài khoản (account) và mật khẩu (password) tương ứng với nội dung đăng ký trong đơn yêu cầu để sử dụng dịch vụ. Khách hàng cam kết áp dụng các quy định bảo mật thích hợp và cần thiết liên quan đến việc truy cập và sử dụng tài khoản và mật khẩu, đảm bảo quyền truy cập và sử dụng phần mềm không vi phạm quy định này. Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho HT&Ecom tất cả các vi phạm an ninh đối với mật khẩu và tài khoản, truy nhập trái phép vào phần mềm ngay lập tức khi phát hiện ra hành vi vi phạm.
   
  - HT&Ecom có quyền nâng cấp, phát triển phần mềm và có quyền tính phí bổ sung hoặc tăng phí dịch vụ đối với phiên bản phần mềm đã được nâng cấp này.
   
  - Khách hàng cam kết không chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng giao kết với HT&Ecom về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ mà không được sự đồng ý của HT&Ecom.
   
  -Mọi quy định, ràng buộc, tranh chấp liên quan đến Ht&Ecom và các đại lý của HT&Ecom đều tuân theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.