Đăng ký
Tính năng quản lý in
Quản lý Khách hàng
Quản lý Khách hàng

Quản lý khách hàng bao gồm các tính năng: - Quản lý thông tin tài khoản - Quản lý thông tin liên hệ chi tiết của Khách hàng - Quản lý lịch sử giao dịch - Quản lý công nợ

Quản lý Đơn hàng
Quản lý Đơn hàng

Quản lý đơn hàng ứng dụng cho cả doanh nghiệp thương mại và các doanh nghiệp sản xuất, phục vụ cho bộ phận mua bán hàng hóa, sản phẩm. Module Quản lý đơn hàng cũng giúp các nhân viên soạn đơn hàng,...

Quản lý Công nợ
Quản lý Công nợ

Quản lý công nợ giúp doanh nghiệp theo dõi tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả, nợ vay, tạm ứng... Quản lý công nợ tốt giúp doanh nghiệp chủ động được dòng tiền, giảm các khoản công nợ quá...

Quản lý Nhà cung cấp
Quản lý Nhà cung cấp

Modul này cho phép người dùng quản lý thông tin của các Nhà cung cấp về: Giấy in, mực, gia công, vận chuyển. - Quản lý thông tin nhà cung cấp - Cài đặt loại gia công cho từng nhà cung cấp

Quản lý Hoa hồng khách hàng
Quản lý Hoa hồng khách hàng

Dễ dàng cập nhật phần trăm hoa hồng cho khách hàng trong từng đơn hàng một cách linh hoạt

Quản lý Định lượng giấy
Quản lý Định lượng giấy

Cửa hàng tự quản lý thông tin định lượng giấy. Các thông tin sẽ bao gồm:

Hỗ trợ trực tuyến